Časté otázky

Proč si své zákazníky hlídat?

Přijetí zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nabyl účinnosti od 1.1.2008,  znamená pro Vás nutnost pravidelně sledovat insolvenční rejstřík, neboť od okamžiku zveřejnění události v insolvenčním rejstříku běží pro Vás jako věřitele lhůty. Jelikož insolvenční soud tuzemským věřitelům výzvu nedoručuje,  je zcela ponecháno na věřiteli, aby si sám hlídal, zda v případě, který by se jej mohl dotýkat, nebylo zahájeno insolvenční řízení. Nejpodstatnější lhůtou je pak lhůta pro podání přihlášky, která je koncipována jako propadná a její zmeškání nelze prominout. Zmeškání této lhůty má pro věřitele fatální následky a ve většině případů má za následek právní nevymahatelnost pohledávky, navíc nepřihlášenou nedobytnou pohledávku věřitel nemůže dát do daňových výdajů.

Proč si hlídat i své dodavate?

I v případě, že máte pouze závazky, je pro Vás informace o tom, že bylo zahájeno insolvenční řízení s Vašim věřitelem důležitá, neboť pokud budete plnit svůj závazek po zahájení insolvenčního řízení dlužníku, ačkoliv podle předběžného opatření máte plnění poskytnout předběžnému správci, a plnění se nedostane do majetkové podstaty, nejste tím svého závazku zproštěn. To znamená, že budete muset pravděpodobně Váš závazek splnit ještě jednou!

Proč je lepší si hlídání objednat, než zadat svému zaměstnanci?

Pravidelné ruční procházení insolvenčního rejstříku je časově náročné a také neefektivní. I kdyby Váš zaměstnanec porovnával Vaší databázi s databází v insolvenčním rejstříku byť jen jednou týdně, zabere mu to spolu s přípravou práce, aktualizací databáze, stahováním dat z insolvenčního rejstříku a porovnáním cca 30 minut, což je i v případě výkonné administrativní síly min 2 hodiny měsíčně (= 412 Kč mzdové náklady při průměrné mzdě). Další náklady budou na pořízení speciálního software, případně pravidelná platba za licenci. Výhodou ale není jen cena, ale každodenní jistota včasného upozornění.

Jak budu upozorněn na insolvenci subjektu z mé databáze?

V případě, že subjekt z Vaší databáze bude zveřejněn v Insolvenčním rejstříku, dozvíte se o tom nejpozději následující den ráno zaslaným e-mailem na jednu, nebo více e-mailových adres. Spolu s upozorněním Vám zašleme odkaz na  detaily insolvenčního řízení  viz tento ukázkový odkaz.

Co je Insolvenční rejstřík?

Insolvenční rejstřík (ISIR) je veřejně přístupná databáze spravovaná Ministerstvem spravedlnosti, obsahující informace podle tzv. insolvenčního zákona. Insolvenční zákon řeší postavení dlužníků a věřitelů, způsoby a formy jejich vzájemného vypořádání. Definuje pojem insolvenční řízení, které se týká jak fyzických osob (podnikatelů i nepodnikatelů), tak osob právnických. Smyslem tohoto řízení je urychlení řešení vztahů dotčených osob. Od 1. ledna 2008 jsou všechny informace o nových řízeních uváděny pouze v insolvenčním rejstříku.

Kde se dozvím více o Insolvenčním zákoně?

Podrobnější informace o insolvenčním zákoně, insolvenčním rejstříku a souvisejících pojmech a procesech se můžete dočíst na oficiálním webu českého soudnictví – www.justice.cz nebo na https://insolvencni-zakon.justice.cz/. Zde najdete informace o důležitých lhůtách, jejichž dodržování je podstatné během insolvenčního řízení pro dlužníky i věřitele.

Co dělat, když se můj dlužník ocitne v insolvenci?

Když se Váš dlužník ocitne v insolvenci, stáhněte si na https://insolvencni-zakon.justice.cz/  zákonem stanovené formuláře pro podání v insolvenčním řízení, včetně pokynů pro jejich vyplnění a vzorově vyplněné formuláře.

V jakém formátu posílat data (databázi zákazníků/dodavatelů)?

Aktuální databázi Vašich odběratelů (dodavatelů) exportujte nejlépe z Vašeho účetního programu a zasílejte ji pravidelně (doporučujeme aktualizaci alespoň jednou za 14 dnů). Data posílejte ve formátu Microsoft Excel (xls) nebo textovém souboru (txt). Pokud máte problém exportovat data ze svého účetního systému v navrženém formátu, pošlete datový soubor k posouzení možnosti importu do našeho systému ve Vámi dostupném formátování.

Data fyzických osob můžete posílat jen jako rodná čísla bez jmen z důvodu anonymity dat. Pokud neznáte rodná čísla bude nutné zaslat příjmení jméno a datum narození

Data podnikatelů a právnických osob můžete posílat jen jako identifikační čísla organizace, jednak z důvodu anonymity dat, jednak z důvodu, že ve jménech a názvech může docházet k chybám v přepisu do insolvenčního rejstříku.

Příklad souboru dat:

   IČO/RČ            Příjmení jméno    dat. nar.
   44192771
   25808080
   6609201764
   6503045588
                           Novák Jan           20.6.1985